KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME DAYANAĞI : 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun 10. Maddesi

BİLGİLENDİRME                   :

Veri Sorumlusu                     : 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde, kanun gereği “veri sorumlusu” olarak DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’ dir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Şirketimiz İnternet sitemize kayıt/üye olunması,verilen iş ilanların yer aldığı internet sitelerine başvuru yapılması, iş ve staj başvuru formlarının doldurulması,imzalanan iş sözleşmeleri yoluyla toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ve staj başvurularının kabul edilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde

İş ilişkisinin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

İş sözleşmesinin devamında kamu kurum ve kuruluşlar ile kanuni olarak verileri talep etme hakkına sahip kurum ve kuruluşlara vermek,

 • İletişim ihtiyacı olduğunda siz sayın çalışanımıza ulaşmak,
 • Siz sayın çalışanımız ile oluşabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta kullanılmak,
 • Siz sayın çalışanımız için gerekli olması durumunda kişisel verilerinize ulaşmak

amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz, sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmayacak olup hali hazırda da aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz İnternet sitemize kayıt/üye olunması,Verilen iş ilanların yer aldığı internet sitelerine başvuru yapılması, iş ve staj başvuru formlarının doldurulması,imzalanan iş sözleşmeleri yoluyla toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu 75.Madde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Sağlık Gözetimi ile ilgili düzenlenen 15/son Maddesi,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde düzenlenen 7.Maddesi, 6698 sayılı Kanun m.5/2-b Maddesi, Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması,  İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması, Veri İşlemenin Zorunlu Olması(6698 sayılı Kanun m.5/2-e), Meşru Menfaat Olması(6698 sayılı Kanun m.5/2-f) maddeleri ve bu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinin d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde tarafınıza ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul’ca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ile belirlenen haklarınızın kullanımına dair taleplerinizi;

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemlerle ve/veya açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak, şahsen yada iadeli taahhütlü posta yoluyla ya da noter kanalıyla, Kazlıçeşme mah. Demirhane cad. Hacı Reşit Bey sok. No:11, 34020 Istanbul, Türkiye  adresine iletebilirsiniz.